Телефон за резервация на тестдрайв:
Изпратете запитване за ТЕСТДРАЙВ:
Съгласен съм с условията
Съгласен с Правила за провеждане на Промоционална Игра „Renault Clio“
×
Съгласен съм да получавам електронна кореспонденция. Съгласен съм моите лични данни да бъдат използвани от Рено Нисан България ЕАД, ЕИК BG131481045 за регистрация в събития, за консултации, изпращането на продуктова информация, разпространението на предложения за обслужване и с цел проучване. Съгласявам се с това да ми бъдат изпращани електронни съобщения (email, SMS и други) от Рено Нисан България ЕАД, във връзка с горното, както и с това Рено Нисан България ЕАД, да прехвърля моите лични данни към компании от дилърската мрежа на Рено Нисан България ЕАД за гореспоменатите цели. Уведомен съм, че моите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни.

Съгласен съм и приемам правната информация посочена по-горе. Уведомен съм, че във всеки един момент мога да оттегля тук даденото от мен съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните ми данни, както и за правото ми на достъп, правото ми да поискам промени в съхраняваните мои лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до Рено Нисан България ЕАД, ЕИК BG131481045, със седалище и адрес на управление: София, бул Г.М. Димитров 16А или на e-mail: contact.bg@renault.bg
×

ПРАВИЛА
за провеждане на Промоционална Игра „Renault Clio“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Renault Clio“ (наричана по-долу за краткост „Играта”), и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Играта предоставя възможност 3-ма от всички участници да спечелят като награда платени лизингови вноски за 1 година при покупка на  Renault Clio на лизинг. Механизмът за участие в играта и получаване на наградата е описан в раздели 5 и 6 по-долу.
1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на Организатора www.renault.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на посочената страница, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай, че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.4. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Играта се организира и провежда от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 131481045 (наричан по-долу за краткост „Организатор”) със съдействието на лизингово дружество Сожелиз България с ЕИК: 131391369.
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и наградите за участниците-победители в Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България за периода от 19.09. 2016г. до 31.10.2016
3.2. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта като всеки участник е оправомощен да участва еднократно.
3.3. Организаторът може да съкращава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора – www.renault.bg.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица под 18 години. При регистрацията си за участие в Играта всеки участник следва да посочи възрастта си, като при необходимост следва да удостовери възрастта си с представяне на документ за самоличност.
4.2. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.3 В Играта могат да участват не повече от 1 представител на фирма. В случай на повече от 1 регистрирани от името на фирмата, то тогава при печалба следва да регистрират автомобила на свое име за да получат печалбата.
4.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.“

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. Всеки, който желае да участва в Играта, следва да се регистрира за тестдрайв на автомбил Renault Clio на testdrive.renault.bg в сайта www.renault.bg като въведе собствено и фамилно име, телефон за контакт, град на местожителство и валиден имейл. За реализиране на успешна регистрация участникът следва да даде съгласието си с настоящите правила.

5.2. За да  участва  в  Играта, всеки желаещ трябва да е реализирал заявеното тестово шофиране в периода на Играта в едно от оторизираните дилърства на Renault в Република България.

5.4. Наградите ще бъдат изтеглени между всички участници в Играта чрез томбола на дата 8.11.2016г. в присъствието на представители на Организатора.
5.2. За всяка от трите награди  се тегли по един печеливш участник и 2 резервни печеливши участия - първо резервно, печеливши участие и второ резервно печелившо участие. Резервните печеливши се обявяват  в срок от 5 работни дни след обявяване на победителите
5.3. Резултатите от Играта на всички участници, както и имената на печелившите участниците, се публикуват в страницата на Организатора – www.renault.bg

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Организаторът се свързва с всеки от участниците, спечелил наградата от Играта, на предоставения от последния мобилен телефонен номер. Организаторът не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с участника поради грешно представен телефонен номер от страна на участника, изключен телефон или в случай че участникът не отговаря на обаждането.
6.2. В случай че в срок от 3 работни дни от обявяване на победителя в Играта, Организаторът не успее да се свърже с участника или същият откаже наградата или откаже да изпълни  условията за получаване на наградата, наградата се получава от първия резервен печеливш участник и съответно при същите условия-от втория резервен печеливш участник.
6.3. Избраният участник получава наградата при сключване на договор за лизинг с лизингово дружество Сожелиз България при минимум 20% първоначална вноска, 10% остатъчна стойност в срок 60 месеца.
6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, друга предметна награда или услуги.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в страницата на Организатора www.renault.bg с e-mail до contact.bg@renault.bg с текст „Не желая да участвам в Игра “Renault Clio”.
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез страницата на Организатора www.renault.bg и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.2. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.
8.3. Органозаторът не носи отговорност, в случай, че избраният като печеливш участник откаже да сключи договор за лизинг при условия, посочени в настоящите правила.

РАЗДЕЛ 9 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в Играта е доброволно. Всеки участник се съгласява да предостави  на Организатора личните си данни, а именно собствено и фамилно име, електронен адрес и мобилен телефон  като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея. Всеки участник  дава на Организатора на Кампанията изричното си съгласие по смисъла на чл.4, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) за събирането и обработването на личните му данни за нуждите на играта, в частност за целите на директния маркетинг, в това число регистрация в събития,  консултации, изпращането на продуктова информация и разпространението на предложения за обслужване и декларира , че е надлежно уведомен: за правото си на достъп до данните и правото си да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД , както и за правото му да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
9.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си в последствие, участието му в Играта се преустановява.